نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

پیچ نصب 50×6/3 آچارخور

پیچ نصب یا پیچ خودکار پانلی در تمامی کارگاه‌های تولید چوب و کابینت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل جنس محکم و تعداد بالای رزوه‌هایش، به راحتی در جای خود سفت و محکم می‌شود. به دلیل طراحی بدنه استوانه‌ای پیچ نصب و وجود دنده‌های مارپیچی که دور آن، وجود دارد، می‌تواند به صورت عمودی، روی سطوح مورد نظر رکلاژ شود و در کابینت‌سازی، نصب روشویی، لوستر، توالت فرنگی، پنجره دوجداره، ایرانت و دیوارهای گچی، بتنی، نصب تلویزیون به دیوار و همچنین در ساخت‌هایی که یک سمت آن فلز نازک و سوی دیگر آن، چوب یا دیوار گچی یا بتنی است، کاربرد دارد. از دیگر مزیت‌های این پیچ، این است که هم با رول‌پلاک هم بدون رول‌پلاک قابل استفاده است.

پیچ نصب 50×6/3 آلن خور

پیچ نصب یا پیچ خودکار پانلی در تمامی کارگاه‌های تولید چوب و کابینت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل جنس محکم و تعداد بالای رزوه‌هایش، به راحتی در جای خود سفت و محکم می‌شود. به دلیل طراحی بدنه استوانه‌ای پیچ نصب و وجود دنده‌های مارپیچی که دور آن، وجود دارد، می‌تواند به صورت عمودی، روی سطوح مورد نظر رکلاژ شود و در کابینت‌سازی، نصب روشویی، لوستر، توالت فرنگی، پنجره دوجداره، ایرانت و دیوارهای گچی، بتنی، نصب تلویزیون به دیوار و همچنین در ساخت‌هایی که یک سمت آن فلز نازک و سوی دیگر آن، چوب یا دیوار گچی یا بتنی است، کاربرد دارد. از دیگر مزیت‌های این پیچ، این است که هم با رول‌پلاک هم بدون رول‌پلاک قابل استفاده است.

پیچ نصب 60×6 سفید Blue

پیچ نصب یا پیچ خودکار پانلی در تمامی کارگاه‌های تولید چوب و کابینت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل جنس محکم و تعداد بالای رزوه‌هایش، به راحتی در جای خود سفت و محکم می‌شود. به دلیل طراحی بدنه استوانه‌ای پیچ نصب و وجود دنده‌های مارپیچی که دور آن، وجود دارد، می‌تواند به صورت عمودی، روی سطوح مورد نظر رکلاژ شود و در کابینت‌سازی، نصب روشویی، لوستر، توالت فرنگی، پنجره دوجداره، ایرانت و دیوارهای گچی، بتنی، نصب تلویزیون به دیوار و همچنین در ساخت‌هایی که یک سمت آن فلز نازک و سوی دیگر آن، چوب یا دیوار گچی یا بتنی است، کاربرد دارد. از دیگر مزیت‌های این پیچ، این است که هم با رول‌پلاک هم بدون رول‌پلاک قابل استفاده است.

پیچ نصب 6×80 سفید Blue

پیچ نصب یا پیچ خودکار پانلی در تمامی کارگاه‌های تولید چوب و کابینت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل جنس محکم و تعداد بالای رزوه‌هایش، به راحتی در جای خود سفت و محکم می‌شود. به دلیل طراحی بدنه استوانه‌ای پیچ نصب و وجود دنده‌های مارپیچی که دور آن، وجود دارد، می‌تواند به صورت عمودی، روی سطوح مورد نظر رکلاژ شود و در کابینت‌سازی، نصب روشویی، لوستر، توالت فرنگی، پنجره دوجداره، ایرانت و دیوارهای گچی، بتنی، نصب تلویزیون به دیوار و همچنین در ساخت‌هایی که یک سمت آن فلز نازک و سوی دیگر آن، چوب یا دیوار گچی یا بتنی است، کاربرد دارد. از دیگر مزیت‌های این پیچ، این است که هم با رول‌پلاک هم بدون رول‌پلاک قابل استفاده است.

پیچ نصب 70×6 سفید Blue

پیچ نصب یا پیچ خودکار پانلی در تمامی کارگاه‌های تولید چوب و کابینت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل جنس محکم و تعداد بالای رزوه‌هایش، به راحتی در جای خود سفت و محکم می‌شود. به دلیل طراحی بدنه استوانه‌ای پیچ نصب و وجود دنده‌های مارپیچی که دور آن، وجود دارد، می‌تواند به صورت عمودی، روی سطوح مورد نظر رکلاژ شود و در کابینت‌سازی، نصب روشویی، لوستر، توالت فرنگی، پنجره دوجداره، ایرانت و دیوارهای گچی، بتنی، نصب تلویزیون به دیوار و همچنین در ساخت‌هایی که یک سمت آن فلز نازک و سوی دیگر آن، چوب یا دیوار گچی یا بتنی است، کاربرد دارد. از دیگر مزیت‌های این پیچ، این است که هم با رول‌پلاک هم بدون رول‌پلاک قابل استفاده است.

پیچ نصب Diamond 6×70

پیچ نصب یا پیچ خودکار پانلی در تمامی کارگاه‌های تولید چوب و کابینت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل جنس محکم و تعداد بالای رزوه‌هایش، به راحتی در جای خود سفت و محکم می‌شود. به دلیل طراحی بدنه استوانه‌ای پیچ نصب و وجود دنده‌های مارپیچی که دور آن، وجود دارد، می‌تواند به صورت عمودی، روی سطوح مورد نظر رکلاژ شود و در کابینت‌سازی، نصب روشویی، لوستر، توالت فرنگی، پنجره دوجداره، ایرانت و دیوارهای گچی، بتنی، نصب تلویزیون به دیوار و همچنین در ساخت‌هایی که یک سمت آن فلز نازک و سوی دیگر آن، چوب یا دیوار گچی یا بتنی است، کاربرد دارد. از دیگر مزیت‌های این پیچ، این است که هم با رول‌پلاک هم بدون رول‌پلاک قابل استفاده است.

پیچ نصب Diamond 6×70 کارتنی

پیچ نصب یا پیچ خودکار پانلی در تمامی کارگاه‌های تولید چوب و کابینت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل جنس محکم و تعداد بالای رزوه‌هایش، به راحتی در جای خود سفت و محکم می‌شود. به دلیل طراحی بدنه استوانه‌ای پیچ نصب و وجود دنده‌های مارپیچی که دور آن، وجود دارد، می‌تواند به صورت عمودی، روی سطوح مورد نظر رکلاژ شود و در کابینت‌سازی، نصب روشویی، لوستر، توالت فرنگی، پنجره دوجداره، ایرانت و دیوارهای گچی، بتنی، نصب تلویزیون به دیوار و همچنین در ساخت‌هایی که یک سمت آن فلز نازک و سوی دیگر آن، چوب یا دیوار گچی یا بتنی است، کاربرد دارد. از دیگر مزیت‌های این پیچ، این است که هم با رول‌پلاک هم بدون رول‌پلاک قابل استفاده است.

پیچ نصب SONFAST 6×100

پیچ نصب یا پیچ خودکار پانلی در تمامی کارگاه‌های تولید چوب و کابینت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل جنس محکم و تعداد بالای رزوه‌هایش، به راحتی در جای خود سفت و محکم می‌شود. به دلیل طراحی بدنه استوانه‌ای پیچ نصب و وجود دنده‌های مارپیچی که دور آن، وجود دارد، می‌تواند به صورت عمودی، روی سطوح مورد نظر رکلاژ شود و در کابینت‌سازی، نصب روشویی، لوستر، توالت فرنگی، پنجره دوجداره، ایرانت و دیوارهای گچی، بتنی، نصب تلویزیون به دیوار و همچنین در ساخت‌هایی که یک سمت آن فلز نازک و سوی دیگر آن، چوب یا دیوار گچی یا بتنی است، کاربرد دارد. از دیگر مزیت‌های این پیچ، این است که هم با رول‌پلاک هم بدون رول‌پلاک قابل استفاده است.

پیچ نصب SONFAST 6×50

پیچ نصب یا پیچ خودکار پانلی در تمامی کارگاه‌های تولید چوب و کابینت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل جنس محکم و تعداد بالای رزوه‌هایش، به راحتی در جای خود سفت و محکم می‌شود. به دلیل طراحی بدنه استوانه‌ای پیچ نصب و وجود دنده‌های مارپیچی که دور آن، وجود دارد، می‌تواند به صورت عمودی، روی سطوح مورد نظر رکلاژ شود و در کابینت‌سازی، نصب روشویی، لوستر، توالت فرنگی، پنجره دوجداره، ایرانت و دیوارهای گچی، بتنی، نصب تلویزیون به دیوار و همچنین در ساخت‌هایی که یک سمت آن فلز نازک و سوی دیگر آن، چوب یا دیوار گچی یا بتنی است، کاربرد دارد. از دیگر مزیت‌های این پیچ، این است که هم با رول‌پلاک هم بدون رول‌پلاک قابل استفاده است.

پیچ نصب SONFAST 6×60

پیچ نصب یا پیچ خودکار پانلی در تمامی کارگاه‌های تولید چوب و کابینت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل جنس محکم و تعداد بالای رزوه‌هایش، به راحتی در جای خود سفت و محکم می‌شود. به دلیل طراحی بدنه استوانه‌ای پیچ نصب و وجود دنده‌های مارپیچی که دور آن، وجود دارد، می‌تواند به صورت عمودی، روی سطوح مورد نظر رکلاژ شود و در کابینت‌سازی، نصب روشویی، لوستر، توالت فرنگی، پنجره دوجداره، ایرانت و دیوارهای گچی، بتنی، نصب تلویزیون به دیوار و همچنین در ساخت‌هایی که یک سمت آن فلز نازک و سوی دیگر آن، چوب یا دیوار گچی یا بتنی است، کاربرد دارد. از دیگر مزیت‌های این پیچ، این است که هم با رول‌پلاک هم بدون رول‌پلاک قابل استفاده است.