نمایش 9 24 36

کوپلینک 1 سره 40SM ته رزوه 1/2

کوپلینگ یکی از قطعات ابزارآلات بادی (پنوماتیکی) می‌باشد که با هدف انتقال قدرت برای اتصال انتهای دو شفت به یکدیگر به کار می‌رود. هدف اولیه کوپلینگ ها اتصال دو قطعه‌ی چرخان به یک دیگر است، این در حالی است که امکان عدم انطباق و یا جدا شدن شفت ها از یک دیگر در حد ناچیزی وجود دارد. همچنین کوپلینگ یک ابزار مکانیکی است که انتهای قطعات مجاور را به یکدیگر وصل می‌‎کند. معمولا نحوه ساز و کار کوپلینگ به گونه ایی است که اجازه جدا شدن شفت ها از یک دیگر را نمی‌دهد و سیستم محدود کننده گشتاور می‌تواند هنگامی که دور گشتاور از حد مجاز عبور کرد آن را قطع کند. کوپلینگ های باد برای اتصال ابزارهای بادی، تجهیزات پنوماتیک، شیلنگ ها و سایر اجزاء به منبع هوا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کوپلینک 2 سره

کوپلینگ یکی از قطعات ابزارآلات بادی (پنوماتیکی) می‌باشد که با هدف انتقال قدرت برای اتصال انتهای دو شفت به یکدیگر به کار می‌رود. هدف اولیه کوپلینگ ها اتصال دو قطعه‌ی چرخان به یک دیگر است، این در حالی است که امکان عدم انطباق و یا جدا شدن شفت ها از یک دیگر در حد ناچیزی وجود دارد. همچنین کوپلینگ یک ابزار مکانیکی است که انتهای قطعات مجاور را به یکدیگر وصل می‌‎کند. معمولا نحوه ساز و کار کوپلینگ به گونه ایی است که اجازه جدا شدن شفت ها از یک دیگر را نمی‌دهد و سیستم محدود کننده گشتاور می‌تواند هنگامی که دور گشتاور از حد مجاز عبور کرد آن را قطع کند. کوپلینگ های باد برای اتصال ابزارهای بادی، تجهیزات پنوماتیک، شیلنگ ها و سایر اجزاء به منبع هوا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کوپلینک 3 سره

کوپلینگ یکی از قطعات ابزارآلات بادی (پنوماتیکی) می‌باشد که با هدف انتقال قدرت برای اتصال انتهای دو شفت به یکدیگر به کار می‌رود. هدف اولیه کوپلینگ ها اتصال دو قطعه‌ی چرخان به یک دیگر است، این در حالی است که امکان عدم انطباق و یا جدا شدن شفت ها از یک دیگر در حد ناچیزی وجود دارد. همچنین کوپلینگ یک ابزار مکانیکی است که انتهای قطعات مجاور را به یکدیگر وصل می‌‎کند. معمولا نحوه ساز و کار کوپلینگ به گونه ایی است که اجازه جدا شدن شفت ها از یک دیگر را نمی‌دهد و سیستم محدود کننده گشتاور می‌تواند هنگامی که دور گشتاور از حد مجاز عبور کرد آن را قطع کند. کوپلینگ های باد برای اتصال ابزارهای بادی، تجهیزات پنوماتیک، شیلنگ ها و سایر اجزاء به منبع هوا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کوپلینک شیلنگ مادگی

کوپلینگ یکی از قطعات ابزارآلات بادی (پنوماتیکی) می‌باشد که با هدف انتقال قدرت برای اتصال انتهای دو شفت به یکدیگر به کار می‌رود. هدف اولیه کوپلینگ ها اتصال دو قطعه‌ی چرخان به یک دیگر است، این در حالی است که امکان عدم انطباق و یا جدا شدن شفت ها از یک دیگر در حد ناچیزی وجود دارد. همچنین کوپلینگ یک ابزار مکانیکی است که انتهای قطعات مجاور را به یکدیگر وصل می‌‎کند. معمولا نحوه ساز و کار کوپلینگ به گونه ایی است که اجازه جدا شدن شفت ها از یک دیگر را نمی‌دهد و سیستم محدود کننده گشتاور می‌تواند هنگامی که دور گشتاور از حد مجاز عبور کرد آن را قطع کند. کوپلینگ های باد برای اتصال ابزارهای بادی، تجهیزات پنوماتیک، شیلنگ ها و سایر اجزاء به منبع هوا مورد استفاده قرار می‌گیرند.