نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

ریل باریک ماموت 25 سانتیمتری

تومان
همه ما می دانیم که امروزه باز و بسته شدن کشوهای کمد، دراور یا کابینت به سختی قبل نیست و بسیار روان و کم صدا شده است. در واقع از زمانی که کشوها با استفاده از تعبیه شیارهایی روی بدنه و کشو به سختی باز و بسته می شدند بسیار گذشته است. ریل سه تیکه اغلب برای کشو کابینت و یا هر کشویی که قرار است وزن زیادی را تحمل نماید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ریل سه تیکه 25 سانتیمتری-FISA

تومان
همه ما می دانیم که امروزه باز و بسته شدن کشوهای کمد، دراور یا کابینت به سختی قبل نیست و بسیار روان و کم صدا شده است. در واقع از زمانی که کشوها با استفاده از تعبیه شیارهایی روی بدنه و کشو به سختی باز و بسته می شدند بسیار گذشته است. ریل سه تیکه اغلب برای کشو کابینت و یا هر کشویی که قرار است وزن زیادی را تحمل نماید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ریل سه تیکه 30 سانتیمتری-FISA

تومان
همه ما می دانیم که امروزه باز و بسته شدن کشوهای کمد، دراور یا کابینت به سختی قبل نیست و بسیار روان و کم صدا شده است. در واقع از زمانی که کشوها با استفاده از تعبیه شیارهایی روی بدنه و کشو به سختی باز و بسته می شدند بسیار گذشته است. ریل سه تیکه اغلب برای کشو کابینت و یا هر کشویی که قرار است وزن زیادی را تحمل نماید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ریل سه تیکه 35 سانتیمتری-FISA

تومان
همه ما می دانیم که امروزه باز و بسته شدن کشوهای کمد، دراور یا کابینت به سختی قبل نیست و بسیار روان و کم صدا شده است. در واقع از زمانی که کشوها با استفاده از تعبیه شیارهایی روی بدنه و کشو به سختی باز و بسته می شدند بسیار گذشته است. ریل سه تیکه اغلب برای کشو کابینت و یا هر کشویی که قرار است وزن زیادی را تحمل نماید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ریل سه تیکه 40 سانتیمتری-FISA

تومان
همه ما می دانیم که امروزه باز و بسته شدن کشوهای کمد، دراور یا کابینت به سختی قبل نیست و بسیار روان و کم صدا شده است. در واقع از زمانی که کشوها با استفاده از تعبیه شیارهایی روی بدنه و کشو به سختی باز و بسته می شدند بسیار گذشته است. ریل سه تیکه اغلب برای کشو کابینت و یا هر کشویی که قرار است وزن زیادی را تحمل نماید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ریل سه تیکه 45 سانتیمتری-FISA

تومان
همه ما می دانیم که امروزه باز و بسته شدن کشوهای کمد، دراور یا کابینت به سختی قبل نیست و بسیار روان و کم صدا شده است. در واقع از زمانی که کشوها با استفاده از تعبیه شیارهایی روی بدنه و کشو به سختی باز و بسته می شدند بسیار گذشته است. ریل سه تیکه اغلب برای کشو کابینت و یا هر کشویی که قرار است وزن زیادی را تحمل نماید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ریل سه تیکه 50 سانتیمتری-FISA

تومان
همه ما می دانیم که امروزه باز و بسته شدن کشوهای کمد، دراور یا کابینت به سختی قبل نیست و بسیار روان و کم صدا شده است. در واقع از زمانی که کشوها با استفاده از تعبیه شیارهایی روی بدنه و کشو به سختی باز و بسته می شدند بسیار گذشته است. ریل سه تیکه اغلب برای کشو کابینت و یا هر کشویی که قرار است وزن زیادی را تحمل نماید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ریل سه تیکه 55 سانتیمتری-FISAریل سه تیکه 55 سانتیمتری-FISA

تومان
همه ما می دانیم که امروزه باز و بسته شدن کشوهای کمد، دراور یا کابینت به سختی قبل نیست و بسیار روان و کم صدا شده است. در واقع از زمانی که کشوها با استفاده از تعبیه شیارهایی روی بدنه و کشو به سختی باز و بسته می شدند بسیار گذشته است. ریل سه تیکه اغلب برای کشو کابینت و یا هر کشویی که قرار است وزن زیادی را تحمل نماید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ریل سه تیکه 60 سانتیمتری-FISA

تومان
همه ما می دانیم که امروزه باز و بسته شدن کشوهای کمد، دراور یا کابینت به سختی قبل نیست و بسیار روان و کم صدا شده است. در واقع از زمانی که کشوها با استفاده از تعبیه شیارهایی روی بدنه و کشو به سختی باز و بسته می شدند بسیار گذشته است. ریل سه تیکه اغلب برای کشو کابینت و یا هر کشویی که قرار است وزن زیادی را تحمل نماید مورد استفاده قرار می‌گیرد.