نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

روپیچ توپیچ 10×4

تومان
روپیچ توپیچ نوعی تبدیل یا اتصال‌ دهنده است که فضای داخلی آن توخالی بوده و به نوعی نگهدارنده مهره است. این اتصال، رزوه داخلی و خارجی داشته که رزوه خارجی باعث می‌شود روپیچ توپیچ در جسم مورد نظر یا قطعه کار قرار بگیرد و رزوه داخلی هم باعث می‌شود که مهره وارد روپیچ توپیچ شود. روپیچ توپیچ می توان به عنوان قطعات اتصال دهنده بوشن نام برد. این دسته از اتصالات، در هر دو طرف خود؛ چه در داخل و چه در بیرون، دارای رزوه هستند. به طور کلی گفته می‌شود که یک سر این قطعات، دارای دنده‌های نر است. در حالی که طرف دیگر این تجهیزات، از دنده‌های ماده تشکیل شده است.

روپیچ توپیچ 13×6

تومان
روپیچ توپیچ نوعی تبدیل یا اتصال‌ دهنده است که فضای داخلی آن توخالی بوده و به نوعی نگهدارنده مهره است. این اتصال، رزوه داخلی و خارجی داشته که رزوه خارجی باعث می‌شود روپیچ توپیچ در جسم مورد نظر یا قطعه کار قرار بگیرد و رزوه داخلی هم باعث می‌شود که مهره وارد روپیچ توپیچ شود. روپیچ توپیچ می توان به عنوان قطعات اتصال دهنده بوشن نام برد. این دسته از اتصالات، در هر دو طرف خود؛ چه در داخل و چه در بیرون، دارای رزوه هستند. به طور کلی گفته می‌شود که یک سر این قطعات، دارای دنده‌های نر است. در حالی که طرف دیگر این تجهیزات، از دنده‌های ماده تشکیل شده است.

روپیچ توپیچ 13×8

تومان
روپیچ توپیچ نوعی تبدیل یا اتصال‌ دهنده است که فضای داخلی آن توخالی بوده و به نوعی نگهدارنده مهره است. این اتصال، رزوه داخلی و خارجی داشته که رزوه خارجی باعث می‌شود روپیچ توپیچ در جسم مورد نظر یا قطعه کار قرار بگیرد و رزوه داخلی هم باعث می‌شود که مهره وارد روپیچ توپیچ شود. روپیچ توپیچ می توان به عنوان قطعات اتصال دهنده بوشن نام برد. این دسته از اتصالات، در هر دو طرف خود؛ چه در داخل و چه در بیرون، دارای رزوه هستند. به طور کلی گفته می‌شود که یک سر این قطعات، دارای دنده‌های نر است. در حالی که طرف دیگر این تجهیزات، از دنده‌های ماده تشکیل شده است.

روپیچ توپیچ 15×8

تومان
روپیچ توپیچ نوعی تبدیل یا اتصال‌ دهنده است که فضای داخلی آن توخالی بوده و به نوعی نگهدارنده مهره است. این اتصال، رزوه داخلی و خارجی داشته که رزوه خارجی باعث می‌شود روپیچ توپیچ در جسم مورد نظر یا قطعه کار قرار بگیرد و رزوه داخلی هم باعث می‌شود که مهره وارد روپیچ توپیچ شود. روپیچ توپیچ می توان به عنوان قطعات اتصال دهنده بوشن نام برد. این دسته از اتصالات، در هر دو طرف خود؛ چه در داخل و چه در بیرون، دارای رزوه هستند. به طور کلی گفته می‌شود که یک سر این قطعات، دارای دنده‌های نر است. در حالی که طرف دیگر این تجهیزات، از دنده‌های ماده تشکیل شده است.

روپیچ توپیچ 17×10

تومان
روپیچ توپیچ نوعی تبدیل یا اتصال‌ دهنده است که فضای داخلی آن توخالی بوده و به نوعی نگهدارنده مهره است. این اتصال، رزوه داخلی و خارجی داشته که رزوه خارجی باعث می‌شود روپیچ توپیچ در جسم مورد نظر یا قطعه کار قرار بگیرد و رزوه داخلی هم باعث می‌شود که مهره وارد روپیچ توپیچ شود. روپیچ توپیچ می توان به عنوان قطعات اتصال دهنده بوشن نام برد. این دسته از اتصالات، در هر دو طرف خود؛ چه در داخل و چه در بیرون، دارای رزوه هستند. به طور کلی گفته می‌شود که یک سر این قطعات، دارای دنده‌های نر است. در حالی که طرف دیگر این تجهیزات، از دنده‌های ماده تشکیل شده است.

روپیچ توپیچ 20×8

تومان
روپیچ توپیچ نوعی تبدیل یا اتصال‌ دهنده است که فضای داخلی آن توخالی بوده و به نوعی نگهدارنده مهره است. این اتصال، رزوه داخلی و خارجی داشته که رزوه خارجی باعث می‌شود روپیچ توپیچ در جسم مورد نظر یا قطعه کار قرار بگیرد و رزوه داخلی هم باعث می‌شود که مهره وارد روپیچ توپیچ شود. روپیچ توپیچ می توان به عنوان قطعات اتصال دهنده بوشن نام برد. این دسته از اتصالات، در هر دو طرف خود؛ چه در داخل و چه در بیرون، دارای رزوه هستند. به طور کلی گفته می‌شود که یک سر این قطعات، دارای دنده‌های نر است. در حالی که طرف دیگر این تجهیزات، از دنده‌های ماده تشکیل شده است.

روپیچ توپیچ 25×10

تومان
روپیچ توپیچ نوعی تبدیل یا اتصال‌ دهنده است که فضای داخلی آن توخالی بوده و به نوعی نگهدارنده مهره است. این اتصال، رزوه داخلی و خارجی داشته که رزوه خارجی باعث می‌شود روپیچ توپیچ در جسم مورد نظر یا قطعه کار قرار بگیرد و رزوه داخلی هم باعث می‌شود که مهره وارد روپیچ توپیچ شود. روپیچ توپیچ می توان به عنوان قطعات اتصال دهنده بوشن نام برد. این دسته از اتصالات، در هر دو طرف خود؛ چه در داخل و چه در بیرون، دارای رزوه هستند. به طور کلی گفته می‌شود که یک سر این قطعات، دارای دنده‌های نر است. در حالی که طرف دیگر این تجهیزات، از دنده‌های ماده تشکیل شده است.